Noutăți

Aviz! Atenție! Concurs la funcția de director adjunct

Aviz! Atenție! Concurs la funcția de director adjunct

Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, or. Chișinău

anunță concurs pentru ocuparea funcției de

director adjunct pentru instruire - 1,0 unitate

Condiții de participare la concurs

La funcția de director adjunct pentru educație al instituției poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare;
 • are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • cunoaște limba română;
 • este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • nu are antecedente penale;
 • nu a fost concediat(ă) în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct pentru instruire în Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade” depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria instituţiei), prin poștă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului (21 iunie 2024, Făclia), dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în Anexa nr.1 din Metodologie;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 5. curriculum vitae, al cărui model este specificat în Anexa nr.2 din Metodologie;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției;
 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. proiectul planului de activitate managerială, pentru 5 ani.

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/ naționale/ internaționale, publicațiile didactice și ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoțite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. 

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă, copiile actelor necesare pot fi autentificate de notar sau certificate cu inscripția „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează.

Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfășurării concursului.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz, în ziua desfășurării concursului, sub sancțiunea neadmiterii la concurs, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.

În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin reprezentant, cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.

Actele vor fi depuse în anticamera Instituției Publice Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 33, anticameră sau expediate prin e-mail-ul info@liceu-eliade.md .

Data-limită de depunere a actelor – 20 iulie 2024, ora 17.00.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Dimitriu Natalia, telefon de contact: 022233924 ; e-mail: info@liceu-eliade.md .